Ochrana osobních údajů – GDPR a při provozu kamerových systémů se záznamem

Informace o zpracování osobních údajů a jejich ochrana

Hlavním kritériem při poskytování našich produktů a služeb je pro nás spokojenost našich zákazníků, a proto se snažíme každou naši službu, nabídku přizpůsobit jejich potřebám a připravit ji v co nejlepší kvalitě. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnou legislativou. Při zpracování osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).
Seznamte se prosím s informací, jak společnost FPO s.r.o., IČO: 25319931 se sídlem Smetanova 299/4, Blansko 678 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 25379 (dále jen „FPO“), zpracovává v souvislosti s poskytováním produktů a služeb Vaše osobní údaje.
FPO se zavazuje chránit osobní údaje a zároveň se snaží přinášet služby a produkty efektivní, výkonné a snadno ovladatelné. V tomto prohlášení jsou vysvětleny postupy při shromažďování a používání dat společností FPO v souvislosti s poskytovanými službami, produkty.
Vaše osobní údaje využíváme pouze tam, kde je to nezbytné pro výkon našeho obchodního vztahu, kde nám to nařizuje legislativa popřípadě na základě Vašeho výslovného souhlasu. Shromažďování vašich osobních údajů

Proč Vaše osobní údaje potřebujeme?

Vaše osobní údaje potřebujeme a zpracováváme pro následující účely:
• Primárně potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat za účelem uzavření smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a následně za účelem poskytování objednaných služeb.
• Vaše osobní údaje budeme v omezeném rozsahu zpracovávat za účelem přímého marketingu, příp. zasílání newsletteru (pokud nevyjádříte svůj nesouhlas s tímto účelem zpracování).
• Vaše osobní údaje budeme v omezeném rozsahu zpracovávat za účelem plnění zákonných povinností (zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., zákona č. 563/1991 Sb., zákona č. 127/2005 Sb.).
• Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem případné ochrany našich práv v správním, civilním či trestním řízení (pokud byste např. neplnili své povinnosti nebo se naopak domnívali, že UPC neplní své smluvní či zákonné povinnosti).
• Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem řízení našich výsledků. Osobní údaje můžeme používat v případech, kdy vás žádáme o zpětnou vazbu ve vztahu k fungování našich produktů a služeb, našich služeb péče o zákazníky a naší údržby a provozu. Pokud to umožňují příslušné právní předpisy, můžeme používat informace týkající se vašeho používání našich produktů a služeb a přístupu k nim pro účely řízení provozu, vyřizování dotazů zákazníků a pro účely prevence a odhalování podvodů.

Zpracováním osobních údajů, založených na právním základě zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, FPO sleduje v nezbytně nutném rozsahu obhajobu svých právních nároků při plnění úkolů souvisejících s realizací smluvního vztahu se subjektem údajů, plnění zákonných povinností a v neposlední řadě také dalšího rozvoje své podnikatelské činnosti. Zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů je prováděno výhradně za účelem v souhlasu vyjádřeným, s nímž je subjekt údajů vždy seznámen před jeho udělením.
Právním základem zpracování jsou skutečnosti uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. a), b), c), a f) GDPR
FPO je správcem osobních údajů, které nám Vy jako zákazník poskytujete.
Shromažďujeme o Vás jen základní osobní údaje (identifikační a kontaktní), nikoliv zvláštní citlivé typy informací.
Tyto osobní údaje zahrnují zejména:
• Jméno, příjmení, titul
• adresa funkce
• místo podnikání
• IČ, DIČ
• číslo bankovního účtu
• telefonní číslo
• faxové číslo
• e-mailová adresa
• údaje o internetových službách (množství využitých dat, doba trvání relace, zařízení, IP/MAC adresa, vámi navštívené internetové stránky),
• údaje o sledování televize (vámi sledované programy, využívání našich služeb, technické údaje jako např. čas a doba sledování určitého obsahu, kvalita připojení, model a servisní číslo vašeho set-top boxu, verze používaného softwaru, ID smart karty a kategorie balíčku služeb),
• modelové a servisní číslo vašeho set-top boxu, používaná verze softwaru, ID smart karty, adresa IP/MAC,
• metadata (tj. data zpracovávaná k provádění komunikace),
• informace o odebíraných službách (úroveň příslušného balíčku služeb),
• informace o provedených platbách
• případně další údaje poskytnuté zákazníkem v rámci vzájemné obchodní spolupráce

Jak s osobními údaji nakládáme?

Při zpracování Vašich osobních údajů uplatňujeme následující postupy a mechanismy, protože zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou našimi klíčovými prioritami.
• Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování;
• Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů, a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům;
• vždy Vás informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech souvisejících se zpracováním osobních údajů;
• v naší společnosti dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

Používání vašich osobních údajů

FPO využívá vaše osobní údaje k identifikaci smluvních stran a plnění ze smlouvy, ke komunikaci s vámi, například při informování o nových produktech, službách, aktualizacích zabezpečení a také k zobrazování reklamy.
Příjemci osobních údajů jsou subjekty, jimž je FPO povinna poskytovat osobní údaje na základě příslušných obecně závazných právních předpisů, dále pak smluvní partneři (zejména obchodní zástupci), externí právní zástupci FPO, externí účetní, externí poskytovatelé softwarových služeb, příp. další oprávněné subjekty s ohledem na specifická zpracování. Příjemcem osobních údajů nejsou subjekty, jejichž činnost nesouvisí s činnostmi a poskytovanými službami FPO, ledaže by s tím subjekt údajů vyslovil souhlas.
FPO může dále tyto údaje použít nebo zveřejnit pouze z následujících důvodů:
• soudního sporu, policejního vyšetřování, reakcí na jiné právní požadavky a dodržování právních předpisů;
• ochrany práv nebo vlastnictví FPO nebo jejích zákazníků;
• jednání v dobré víře, jestliže je takové použití či zveřejnění nezbytné za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zaměstnanců a zákazníků FPO, případně veřejnosti.

FPO nemá v úmyslu předávat Vaše osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci.

Jak dlouho osobní údaje evidujeme?

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, na kterou nám dáte k jejich zpracování souhlas, po dobu trvání smluvního vztahu, případně dle zákonných povinností.
Jaká máte práva?
FPO nezpracovává Vaše osobní údaje Vámi přímo sdělené pro jiné účely, než pro ty, které byly Vám byly sděleny v okamžiku jejich předání. Pokud hodlá FPO zpracovávat tyto osobní údaje pro jiné účely, před vlastním zahájením zpracování Vám poskytneme informace o tomto jiném účelu, jakož i další informace nezbytné k uplatnění Vašich práv.
Dále máte tato práva:
- V případech, kdy je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, tedy zpracování osobních údajů je prováděno s Vaším souhlasem, máte právo odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
- Podat stížnost u dozorového úřadu.
- Podle čl. 15 GDPR máte právo na přístup k osobním údajům a právo získat od FPO potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a informace o jejich zpracování.
- Podle čl. 16 GDPR máte právo na to, aby FPO bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají nebo doplnila neúplné osobní údaje.
- Právo na to, aby FPO bez zbytečného odkladu za podmínek uvedených v čl. 17 GDPR vymazala osobní údaje, které se Vás týkají.
- Právo na to, aby FPO omezila za podmínek uvedených v čl. 18 GDPR zpracování Vašich osobních údajů.
- Pokud to požadujete, je FPO povinna informovat Vás o příjemcích osobních údajů podle čl. 19 GDPR.
- Za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl(a) FPO, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.
- Za podmínek uvedených v čl. 21 GDPR kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají.
- Za podmínek uvedených v čl. 22 GDPR nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká.
- FPO Vám musí podle čl. 34 odst. 1 GDPR oznámit případ porušení zabezpečení Vašich osobních údajů, který bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody. Tuto povinnost FPO nemá, pokud se uplatní některá z podmínek uvedená v čl. 34 odst. 3 GDPR.

Kam se můžete obrátit?

Pokud si přejete získat podrobnější informace o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, nebo získat přístup ke svým osobním údajům, opravit, zablokovat nebo vymazat jakékoli osobní údaje, které se týkají vaší osoby, odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, odstranit vaši e-mailovou adresu z našich adresářů nebo pokud máte jakékoli dotazy, připomínky či obavy ohledně našich postupů v oblasti ochrany osobních údajů, obraťte se prosím na nás.
Písemně na adrese naší společnosti:
FPO s.r.o., Smetanova 299/4, 678 01 Blansko
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: +420 516 418 763

Koncový uživatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním Osobních údajů bylo porušeno GDPR. Tímto dozorovým úřadem je pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
Změny prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů
FPO si vyhrazuje právo příležitostně toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů aktualizovat. U každé revize bude uvedeno datum poslední aktualizace. Doporučujeme tak pravidelně číst toto prohlášení a informovat se tak o tom, jak FPO chrání vaše osobní údaje.
Datum poslední aktualizace: 24.5.2018

FPO s.r.o.


Zpracování osobních údajů při provozu kamerových systémů se záznamem

V rámci firemních objektů a prostor jsou provozovány kamerové systémy se záznamem.

Informace o skutečnosti, že osoby vstupují do prostoru monitorovaného kamerovým systémem, jsou plněny zřetelnými, viditelnými nápisy – informačními tabulkami.

Účel provozování monitoringu – právem chráněné zájmy správce, zejm. ochrana majetku správce, stejně jako zdraví osob nacházejících se ve sledovaných objektech.

Záznamy mohou být využity pouze v souvislosti se zjištěním události, která poškozuje důležité, právem chráněné zájmy správce osobních údajů (provozovatele kamerového systému). Přípustnost využití záznamů pro jiný účel je omezena na významný veřejný zájem.

Osobní údaje jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

Doba uchovávání kamerových záznamů je stanovena tak, aby umožňovala řádné prošetření konkrétního zaznamenaného incidentu a případné předání daného záznamu příslušným orgánům. Dobou obvyklou je doba jednoho týdne, v případě prostor málo frekventovaných pak až 14 dnů. V případě, že je záznam potřebný pro určité řízení týkající se obrany právních nároků správce, je možné dobu zpracování přiměřeně prodloužit.

Správce osobních údajů garantuje subjektům údajů práva dle čl. 15 až čl. 21. Např.

- Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a podle odst. 3 téhož článku mu správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů.

- Subjekt údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají.

Správce osobních údajů vede záznamy o činnostech zpracování.

Správce osobních údajů (provozovatel kamerového systému) = FPO s.r.o., Smetanova 299/4, 67801 Blansko.

Kontaktní údaje pověřené osoby, popř. žádosti subjektů: písemně na adrese naší společnosti

FPO s.r.o., Smetanova 299/4, 678 01 Blansko

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: +420 516 418 763

Přístup k záznamům má pouze pověřená osoba správce osobních údajů (zastávající post Správce kamer).